Kystradio
Back Next

 

Up
Radiostasjoner
Stasjonshistorie
Hopen Meteo
Sörvågen radio/LFS

Kystradiostasjoner i Norge

Norges f¸rste kystradio var Tj¸me radio som marinen satte opp i 1906, og som Telegrafvesenet overtok i 1920 som sin f¸rste rene maritime kystradio.

Radiotelegrafstasjoner og kystradiostasjoner
Historisk bakgrunn
DOC-systemet i Norge
VHF Data
Norske kystradiostasjoner i dag
Liste over alle norske kystradiostasjoner med kallesignal

Historisk bakgrunn

De f¸rste rene kystradiostasjonene i Norge var R¸st radiotelegrafstasjon og S¸rvågen radiotelegrafstasjon. I 1903 hadde pr¸vesendinger på radiotelegrafi blitt satt i gang mellom stasjonene, bare fire år etter Guglielmo Marconi oppfant trådl¸s telegrafi. Sambandet mellom R¸st og S¸rvågen ble offisielt åpnet 1. mai 1906, og ble åpnet for internasjonal korrespondanse med skip i sj¸en i 1908.

  Lyttevaktrom/ekspedisjonsbord fra Tj¸me Radio – museumsutstilling (2008).
  Foto: Karl Ragnar Gjertsen.

Kartet til h¸yre viser en oversikt over nåv¿rende (m¸rkeblå nåler) og historiske norske kystradiostasjoner. De lyseblå nålene angir nedlagte (eller fjernstyrte) meteorologiske radiostasjoner, mens r¸de nåler angir tidligere kystradiostasjoner og som nå er fjernstyrte. Kartet er under utarbeidelse og er ikke komplett.

Klikk på nålene for å få opp navnet på stasjonen.


Vis Norske kystradiostasjoner i et st¸rre kart

I 1908 var det bare mulig å ekspedere radiotelegram med skip i sj¸en på mellom- og langb¸lge telegrafi, og rekkevidden var meget lang.

I 1911 ble et radiotelegrafisamband mellom Spitsbergen radio på Svalbard og Ing¸y radio i Finnmark satt i drift - f¸rst som ren sambandsstasjon og etterhvert også som kystradiostasjon etter at det ble innf¸rt radioplikt på skip i Atlanterhavet i 1911.

Bergen radio ble satt i drift 1. september 1912. Ved nyåpningen av Bergen radio i 1927 kunne man også ekspedere radiotelegram med skip i fjerne farvann. Radiotelegrafisambandet mellom Norge og USA kom i drift i 1919 med sender- og mottakerstasjon på J¿ren. Jel¸y radio kom i drift i 1931 som senderstasjon for radiotelegrafiforbindelsen fra Radiosentralen i Oslo, som overtok Amerika-forbindelsen.

I 1931 ble det mulig å ekspedere radiotelefonsamtaler i mellomb¸lgebåndet over noen av kystradiostasjonene. Tjenesten ble gradvis bygget ut, slik at det i 1939 var mulig å f¸re radiotelefonsamtaler langs hele Norskekysten. Farsund radio ble satt i drift 23. august 1938. ¨rlandet radio ble bygd under krigen og ble overtatt av Telegrafverket i 1947.

På slutten av 1950-årene startet omleggingen av Radiosentralens faste samband fra radio til linjer. I 1949 fikk Svalbard telefonforbindelse med verden for¸vrig over HF til Harstad radio.  I 1955 innf¸rte Bergen radio regul¿r ekspedisjon av radiotelefonsamtaler på kortb¸lge til og fra skip over hele verden etter en pr¸veperiode som hadde vart helt siden 1948. I 1960 ble kortb¸lgeekspedisjonen overf¸rt fra Bergen radio til den da nyopprettede Rogaland radio.

Ekspedering av radiosamtaler over maritim VHF tok til i 1966. Pr¸vedrift med radioteleks tok til i 1965 og ble innf¸rt som ordin¿r tjeneste i 1971. Rekkevidden er 70 nautiske mil, og maritim radio har idag 130 slike stasjoner langs kysten, på Jan Mayen, Bj¸rn¸ya og Svalbard.

Trafikken har de senere år gått gradvis ned som en f¸lge av konkurranse mot mobiltelefoni og satellittelefoni. Fordelen med bruk av kystradio er at de havgående stasjonene får personlig kontakt med radioekspedit¸rer, noe som er s¿rdeles viktig i n¸dsituasjoner.

Radiotelegrafstasjoner og kystradiostasjoner

I f¸rkrigstiden og en stund etter krigen skilte man mellom «radiostasjoner for forbindelse mellom faste punkter» og kystradiostasjonene. De f¸rstnevnte stasjonene som i utgangspunktet hadde v¿rt landtelegrafstasjoner, utgjorde majoriteten av stasjonene, og formidlet telegrammer og telefonsamtaler mellom byene i Norge og mellom Norge og utlandet.  Kystradiostasjonene som vanligvis ikke hadde utgangspunkt i eksisterende telegrafstasjoner hadde prim¿rt sambandet mellom land og skip.  F¸rst senere da man fikk landlinjer ble noen tidligere fastpunktsstasjoner omgjort til kystradiostasjoner, mens de ¸vrige ble avviklet eller overf¸rt til Forsvaret.

Et kjennetegn med de norske radiostasjonene er at de ofte har har hatt flere oppgaver samtidig; for eksempel samtidig radiotelegrafstasjon og kystradiostasjon; kystradiostasjon og meteorologisk stasjon; kystradiostasjon og bakkestasjon; kystradiostasjon og radiolinjestasjon og endog kystradiostasjon og kringkastingsstasjon.

I oversikten under finnes også oversikt over en rekke radiotelegrafstasjoner på ¸yer langs kysten. Disse stasjonene som var utstyrt med MF telefoni, har neppe noen gang hatt tjeneste som kystradiostasjoner, men er forel¸pig med i oversikten siden de ble tildelt et trebokstavs kallesignal som er utgangspunktet for denne kartleggingen. Dessuten er det en interessant del av norsk telehistorie på et tidspunkt f¸r telefonen kom til alle grisgrente str¸k av landet.

DOC-systemet i Norge

H¸sten 2003 ble det moderne digitale systemet DOC (Distributed Operational Control) innf¸rt i Norge. DOC er et tale- og datanettverk som er basert på ideer og spesifikasjoner fra Telenor selv. Ved innf¸ringen av DOC ble det også mulig for skip som er utstyrt med VHF DSC-radio (Digital Selective Calling) å ringe direkte til en abonnent i land, og dermed ble det ikke lenger n¸dvendig å kalle opp en kystradiostasjon for å bestille en telefonsamtale.

Med innf¸ringen av DOC ble kystradiostasjonene i stand til å utnytte hverandre på en helt ny måte. F¸r dette hadde alle kystradiostasjonene operert hver for seg. Ved innf¸ringen ble de samlet i et nettverk slik en av kystradiostasjonene kan hjelpe hvilken som helst av de andre stasjonene. Med noen unntak kan en stasjon ta helt over alle funksjoner, radiokanaler og telefonlinjer til den andre stasjonen.

Hvis det oppstår en st¸rre redningsaksjon er det lett å kople sammen stasjoner for å styrke bemanningen, og på denne måten kan man ganske enkelt innhente bistand fra en kollega på nabostasjonen.

VHF Data

Telenor Maritim Radio har i senere tid utviklet VHF Data, som tilbyr blant annet web, e-post og sporing over datasamband i de maritime VHF frekvensene. De norske kystradiostasjonene (samt noen oljeplattformer) brukes som relestasjoner til denne kommunikasjonsl¸sningen.

Norske kystradiostasjoner i dag

I Norge har vi i 2011 disse kystradiostasjonene som alle ekspederer på mellomb¸lge telefoni og VHF (tidl. kallesignal står i parentes):

Vard¸ radio (LGV) som dekker kysten fra grense Russland til Troms¸ 

Bod¸ radio (LGP) som dekker kysten fra Troms¸ til R¸rvik samt Svalbard og Jan Mayen

Flor¸ radio (LGL) som dekker kysten fra R¸rvik til Sognefjorden 

Rogaland radio (LGQ) som dekker kysten fra Sognefjorden til Lindesnes 

Tj¸me radio (LGT) som dekker kysten fra Lindesnes til svenskegrensen samt Mj¸sa

Sluttord

Jeg takker personalet ved Norsk Telemuseum i Oslo for all bistand under min arkivleting der i april 2011, bl.a. bl.a. Anne Solberg og omviser Laila Andersen.

Kallesignal er ved oppf¸ring for nytt årstall ikke gjentatt med mindre det var endret. Listen er ikke fullstendig, men oppdateres etterhvert. Merknader står i klammer. 

Kilder

  1. Det historiske sammendraget er basert på en artikkel fra Norsk Wikipedia.

  2. Norske Telegraf- og Telestasjoner, februar 1921.

  3. Norske Radiotelegrafstasjoner, juni 1926.

  4. Fortegnelse over norske radiostasjoner, mars 1932

  5. Norske Telegraf- og Telestasjoner, januar 1958.

  6. Norske Telestasjoner 1985.

  7. Oddmund S¸reide: HOPEN. Ishavs¸y og meteorologisk stasjon. Norsk-arktisk v¿rtjeneste. Den tysk-arktiske v¿rtjenesten 1940-45. Friske Tankar A.S, ¨ystese 1994, ISBN 82-91386-05-6. 

 

Lenker

Rainer Brannoltes Virtual Museum of Radio Communications

Oversikt over MF- og HF-basestasjoner ved norske kystradiostasjoner (Vard¸ radio)

Jan-Martin N¸ding (LA8AK): Norwegian Radio Stations - Norske kystradiostasjoner (tidl. "radiotelegrafstasjoner")

© Jan S. Krogh 2011 – 2012.  F¸rste gang publisert 09.11.2011.  Sist oppdatert 30.03.2012 .

vBulletin tracker